Takemusu Aikidojo Zaragoza.

Yondan

TACHIWAZA

KATADORI MENUCHI                                    SANKYO-YONKYO-IRIMINAGE-KOSHINAGE

MUNEDORI MENUCHI                                   IKKYO-KOSHINAGE

MAEGERI                                                            IRIMINAGE-KOTEGAESHI

JODANTSUKI                                                    USHIROKIRIOTOSHI-HIJIKIMEOSAE

CHUDANTSUKI                                                 UDEKIMENAGE-HIJIKIMEOSAE-UCHIKAITEN SANKYO-SHIHONAGE

MUNEDORI                                                        NIKKYO-SANKYO-SHIHONAGE

RYOTEDORI                                                       UDEKIMENAGE-KOKYUNAGE-KOSHINAGE

USHIROWAZA

ERIDORI                                                              IRIMINAGE-IKKYO-NIKKYO-SANKYO

KATATEDORI KUBISHIME                             NIKKYO-SANKYO

RYOHIJIDORI                                                     KOTEGAESHI-IRIMINAGE

SUWARIWAZA

JODANTSUKI                                                     IKKYO-NIKKYO-SANKYO-KOTEGAESHI

KATADORI MENUCHI                                     IRIMINAGE-KOTEGAESHI-KOKYUNAGE

HADMIHANDACHI

RYOTEDORI                                                       KAITENNAGE- IKKYO-NIKKYO

SHOMENUCHI                                                  KOTEGAESHI

USHIRO RYOKATADORI                                IKKYO-NIKKYO-SANKYO-KOTEGAESHI-KOKYUNAGE

TANTODORI

JODORI-JONAGE

TACHIDORI

KUMIJO-KUMITACHI

FUTARIDORI                                                     5 UKES

 

BUKIWAZA:

KEN
KI MUSUBI NO TACHI  
   

 

JO
9º KUMIJO  
10º KUMIJO  
   
KATA DE 31 CON ENLACES KINONAGARE
KATA DE 13 APLICACIÓN