Aikidojo Zaragoza

Yondan

YONDAN

(4º Dan)

Kihon Waza – Ki No Nagare Waza

Ninnin Dori Waza

Henka Waza

Kaeshi Waza

Ki Musubi No Tachi

7 Kentaijo