Takemusu Aikidojo Zaragoza.

Shodan

TACHIWAZA

 

AIHANMI KATATEDORI     IKKYO- NIKKYO-IRIMINAGE-KOSHINAGE

SHOMENUCHI              IKKYO-NIKKYO-KOTEGAESHI-SHIHONAGE

CHUDANTSUKI             IKKYO-NIKKYO-IRIMINAGE-KOTEGAESHI-KOKYUNAGE

KATADORI                               IKKYO-KOSHINAGE

RYOTEDORI                            IKKYO-TENCHINAGE-KOSHINAGE

KATATEDORI                           IKKYO-NIKKYO-SHIHONAGE-TENCHINAGE-IRIMINAGE-TAINOHENKO-KOKYUNAGE

MOROTEDORI                         IKKYO-KOTEGAESHI-KOKYU HO-SHIHONAGE-KOKYUNAGE

 

USHIROWAZA

 

RYOTEDORI                            IKKYO-KOTEGAESHI-IRIMINAGE-KOKYUNAGE

RYOKATADORI                        IKKYO-IRIMINAGE

 

SUWARIWAZA

 

SHOMENUCHI                         IKKYO-NIKKYO-IRIMINAGE

KATADORI                               IKKYO

RYOTEDORI                            KOKYU HO

YOKOMENUCHI                       IKYYO-NIKKYO-SANKYO-YONKYO-GOKYO

 

HADMIHANDACHI

KATATEDORI                           IKKYO- NIKKYO-SHIHONAGE

TANTODORI  

                                         

FUTARIDORI                            2 UKES

 

BUKIWAZA:

KEN
1º KUMITACHI  
   

 

JO
1º KUMIJO  
2º KUMIJO  
   
KATA DE 13 KINONAGARE  
KATA DE 31 KINONAGARE