Aikidojo Zaragoza

Shodan

SHODAN

(1º Dan)

Katate Dori Tai No Henko

Morote Dori Kokyu Ho

Suwari Waza Kokyu Ho

Ikkyo Suwari Waza (Desde Yokomen uchi omote / ura)

Nikkyo id.

Sankyo id.

Yonkyo id.

Gokkyo (Sólo ura)

Hanmi Handachi (3 Técnicas)

Shiho Nage (3 Ténicas desde diferentes ataques)

Kote Gaeshi id.

Irimi Nage id.

Kokyu Nage id.

Koshi Nage id.

Ushiro Waza id.

Buki Waza (Ken / Jo / Tanken) Tres técnicas de cada uno

Jiyu Waza (Contra dos oponentes)

Ken Suburi 1º – 7º

Happo Giri No Ken

Migi / Hidari Awase

Go No Awase / Shichi No Awase

Jo No Suburi 1º-20º

Happo Tsuki

31 Jo kata “SANJUICHI NO JO KATA”

13 Jo kata “JUSAN NO JO KATA”