Takemusu Aikidojo Zaragoza.

Sandan

TACHIWAZA

SHOMENUCHI                                  UCHIKAITEN SANKYO-HIJIKIMEOSAE

YOKOMENUCHI                                YONKYO-GOKYO-KOTEGAESHI-UDEKIMENAGE-IRIMINAGE-KOSHINAGE

MUNEDORI                                        IKKYO-UCHIKAITEN SANKYO-KOTEGAESHI

KATADORI MENUCHI                     IKKYO-NIKKYO-SHIHONAGE-KOTEGAESHI

MOROTEDORI                                   NIKKYO

MUNEDORI MENUCHI                   NIKKYO-SANKYO

AIHANMI KATATEDORI                 KAITENNAGE-UCHIKAITEN SANKYO-HIJIKIMEOSAE

JODANTSUKI                                     SANKYO-YONKYO-IRIMINAGE-SOTOKAITENNAGE

USHIROWAZA

KATATEDORI KUBISHIME             IKKYO-HIJIKIMEOSAE

ERIDORI                                              IKKYO-NIKKYO-SANKYO-

SUWARIWAZA

RYOKATADORI                                 IKKYO-SANKYO-YONKYO

CHUDANTSUKI                                 KOTEGAESHI

HADMIHANDACHI

RYOTEDORI                                        KOKYUNAGE-KOTEGAESHI

SHOMENUCHI                                   IRIMINAGE-KOTEGAESHI

TANTODORI

JODORI-JO NAGE

TACHIDORI

FUTARIDORI                                      4 UKES

 

BUKIWAZA:

KEN
4º KUMITACHI  
5º KUMITACHI  

 

JO
6º KUMIJO  
7º KUMIJO  
8º KUMIJO  
   
KATA DE 31 SECTORES  18-22 / 22-27 / 27-31