Aikidojo Zaragoza

Sandan

SANDAN

(3ºDan)

Katate Dori Tai No Henko (Tres niveles)

Morote Dori Kokyu Ho (4 variaciones)

Suwari Waza Kokyu Ho (4 variaciones)

Osae Waza : Ki No Nagare Jiyu Waza

Nage Waza: Ki No Nagare Jiyu Waza

Ushiro Waza: Ténicas variadas desde Kihon y Ki No Nagare

Buki Waza : contra tres oponentes Jiyu Waza

Jo Mochi Nage: contra dos oponentes Jiyu Waza

10 kumijo

13 kata No Awase