Aikidojo Zaragoza

Nidan

Nidan

(2º Dan)

Katate Dori Tai No Henko

Morote Dori Kokyu Ho

Suwari Waza Kokyu Ho

Ikkyo Tachi Waza (Desde varios ataques)

Nikkyo id.

Sankyo id.

Yonkyo id.

Gokkyo id.

Rokkyo id.

Hanmi Handachi (3 Técnicas)

Shiho Nage Tachi Waza (Desde varios ataques)

Kote gaeshi id.

Irimi nage id.

Kokyu Nage id.

Koshi Nage id.

Kaiten Nage id.

Ushiro Waza id.

Jiyu Waza cronta dos componentes sin armas (Taijutsu)

Y con armas (Buki Waza)

Ken Suburi 1º-7º

Happo giri No Ken

Migi / Hidari Awase

Go No Awase / Shichi No Awase

Kumitachis 1º-5º

Jo Suburis 1º-20º

Happo tsuki

31 Jo Kata

31 kumijo