Takemusu Aikidojo Zaragoza.

Nidan

TACHIWAZA

AIHANMI KATATEDORI                                     SANKYO-IRIMINAGE-KOTEGAESHI-SHIHONAGE

KATATEDORI                                                     SANKYO-YONKYO-KOSHINAGE-KOKYUNAGE- KAITENNAGE-HIJIKIMEOSAE

YOKOMENUCHI                                                GOKYO-NIKKYO-SANKYO-SHIHONAGE-TENCHINAGE

JODANTSUKI                                                     IKKYO-NIKKYO-KOTEGAESHI-SHIHONAGE-IRIMINAGE

RYOTEDORI                                                       IKKYO-YONKYO-SHIHONAGE-KOTEGAESHI

SHOMENUCHI                                                  YONKYO-GOKYO-IRIMINAGE-KOSHINAGE-HIJIKIMEOSAE

CHUDANTSUKI                                                 SANKYO-YONKYO-KOSHINAGE-KAITENNAGE-KOTEGAESHI

USHIROWAZA

RYOTEDORI                                                       YONKYO-SHIHONAGE-KOSHINAGE

RYOKATADORI                                                 NIKKYO-SANKYO-KOTEGAESHI

SUWARIWAZA

SHOMENUCHI                                                  SANKYO-YONKYO-GOKYO-KOTEGAESHI-KAITENNAGE

RYOTEDORI                                                       KOKYUHO

HADMIHANDACHI

KATATEDORI                                                     SANKYO-KAITENNAGE

RYOTEDORI                                                       SHIHONAGE

SHOMENUCHI                                                  IRIMINAGE

TANTODORI

JODORI

JO NAGE

FUTARIDORI                                                      TRES UKES

 

BUKIWAZA:

KEN
2º KUMITACHI  
3º KUMITACHI  

 

JO
3º KUMIJO  
4º KUMIJO  
5º KUMIJO  
   
KATA DE 31 SECTORES  1-3 / 4-6 / 9-11 / 13-18