Takemusu Aikidojo Zaragoza.

Sankyu (3er kyu)

TACHIWAZA

  • KATADORI                      IKKYO
  • RYOTEDORI          NIKKYO – TENCHINAGE
  • SHOMENUCHI       IKYYO-NIKYO- SANKYO
  • CHUDANTSUKI     NIKYO- IRIMINAGE

SUWARIWAZA

  • SHOMENUCHI     IKKYO- NIKYO-KOTEGAESHI
  • RYOTEDORI         KOKYUHO

BUKIWAZA:

KEN

 

1. Ichi no suburi  5. Go no suburi
 2. Ni no suburi  6. Roku no suburi
 3. San no suburi  7. Sichi no suburi
 4. Yon no suburi  

 

  • HAPPO GIRI
JO

 

1. Choku Tsuki 8. Men-uchi Gedan-gaeshi
 2. Kaeshi Tsuki  9. Men-uchi Ushiro-tsuki
 3. Ushiro Tsuki  10. Gyaku Yokomen Ushiro-tsuki
 4. Tsuki Gedan-gaeshi  11. Katate Gedan-Gaeshi
 5. Tsuki Jodan-gaeshi Uchi  12. Katate Toma Uchi
 6. Shomen Uchikomi  13. Katate Hachi-no-ji-gaeshi
 7. Renzoku Uchikomi