Aikidojo Zaragoza

Rokukyu (6º kyu)

TACHIWAZA

  • MAE UKEMI

  • USHIRO UKEMI

  • TAISABAKI 3 FORMAS

  • KATATEDORI TAI NO HENKO

  • MOROTEDORI KOKYU HO

SUWARIWAZA

  • RYOTEDORI KOKYU HO

BUKIWAZA

  • KEN TSUKI NO KAMAE

  • 1º SUBURI KEN

  • JO TSUKI NO KAMAE

  • 1º SUBURI JO