Takemusu Aikidojo Zaragoza.

Nikyu (2º kyu)

TACHIWAZA

  • RYOTEDORI        KOSHINAGE-NIKYO
  • YOKOMENUCHI   NIKYO-SANKYO-GOKYO
  • MOROTEDORI     SHIHONAGE-KOKYUNAGE
  • KATADORI          KOSHINAGE
  • SHOMENUCHI     KOTEGAESHI-SHIHONAGE-GOKYO

USHIRO WAZA

  •  RYOTEDORI        IKKYO-KOTEGAESHI
  • RYOKATADORI    IRIMINAGE

HANMIHANDACHI WAZA

  • KATATEDORI    IKKYO

SUWARIWAZA

  • YOKOMENUCHI   IKKYO-NIKYO
  • RYOTEDORI       KOKYUHO

BUKIWAZA:

KEN
Awase ken: suburi 1 y 5 migi, hidari
Ichi no awase  
Go no awase  

 

SUBURIS JO
1. Choku Tsuki  11. Katate Gedan-Gaeshi
 2. Kaeshi Tsuki  12. Katate Toma Uchi
 3. Ushiro Tsuki  13. Katate Hachi-no-ji-gaeshi
 4. Tsuki Gedan-gaeshi 14º Hasso Gaeshi Uchi
 5. Tsuki Jodan-gaeshi Uchi 15º Hasso Gaeshi Tsuki
 6. Shomen Uchikomi 16º Hasso Gaeshi Ushiro Tsuki
 7. Renzoku Uchikomi 17º Hasso Gaeshi Ushio Uchi
8. Men-uchi Gedan-gaeshi 18º Hasso Gaeshi Ushiro Barai
 9. Men-uchi Ushiro-tsuki 19º
 10. Gyaku Yokomen Ushiro-tsuki 20º
 

KATA 13 kihon