Aikidojo Zaragoza

Ikkyu (1er kyu)

TACHIWAZA

 • CHUDANTSUKI KOTEGAESHI-KOKYUNAGE-KAITENNAGE-SANKYO

 • YODANTSUKI IKKYO-NIKYO-KOTEGAESHI

 • RYOTEDORI YONKYO-KOSHINAGE-KOTEGAESHI

 • KATADORI KOSHINAGE

 • KATATEDORI KOKYUNAGE-YONKYO

 • AIHANMI KATATEDORI KOSHINAGE-SHIHONAGE

USHIRO WAZA

 • RYOTEDORI IRIMINAGE-KOKYUNAGE-SHIHONAGE

 • RYOKATADORI IKKYO

HANMIHANDACHI WAZA

 • KATATEDORI SHIHONAGE-KAITENNAGE

SUWARIWAZA

 • YOKOMENUCHI SANKYO

 • RYOTEDORI KOKYHO

 • SHOMENUCHI SANKYO-YONKYO

 • KATADORI IKKYO

BUKIDORI

 • 3 TÉCNICAS DE JO

 • 3 TÉCNICAS DE KEN

 • 3 TECNICAS DE TANTO

BUKIWAZA

 • SUBURIS KEN 1 AL 7

 • MIGI/HIDARI AWASE

 • SUBURIS JO 1 AL 20

 • 31 JO KATA