Takemusu Aikidojo Zaragoza.

Ikkyu (1er kyu)

TACHIWAZA

 • CHUDANTSUKI      KOTEGAESHI-KOKYUNAGE-KAITENNAGE-SANKYO
 • YODANTSUKI        IKKYO-NIKYO-KOTEGAESHI
 • RYOTEDORI           YONKYO-KOSHINAGE-KOTEGAESHI
 • KATADORI             KOSHINAGE
 • KATATEDORI         KOKYUNAGE-YONKYO
 • AIHANMI KATATEDORI           KOSHINAGE-SHIHONAGE

USHIRO WAZA

 • RYOTEDORI            IRIMINAGE-KOKYUNAGE-SHIHONAGE
 • RYOKATADORI        IKKYO

HANMIHANDACHI WAZA

 • KATATEDORI      SHIHONAGE-KAITENNAGE

SUWARIWAZA

 • YOKOMENUCHI    SANKYO
 • RYOTEDORI        KOKYHO
 • SHOMENUCHI      SANKYO-YONKYO
 • KATADORI          IKKYO

BUKIWAZA:

KEN
Awase ken: suburis 1-5 y 7
Ichi no awase  
Go no awase  

Sichi no awase

JO
1. Choku Tsuki  11. Katate Gedan-Gaeshi
 2. Kaeshi Tsuki  12. Katate Toma Uchi
 3. Ushiro Tsuki  13. Katate Hachi-no-ji-gaeshi
 4. Tsuki Gedan-gaeshi 14º Hasso Gaeshi Uchi
 5. Tsuki Jodan-gaeshi Uchi 15º Hasso Gaeshi Tsuki
 6. Shomen Uchikomi 16º Hasso Gaeshi Ushiro Tsuki
 7. Renzoku Uchikomi 17º Hasso Gaeshi Ushio Uchi
8. Men-uchi Gedan-gaeshi 18º Hasso Gaeshi Ushiro Barai
 9. Men-uchi Ushiro-tsuki 19º Hidary Nagare Gaeshi Uchi
 10. Gyaku Yokomen Ushiro-tsuki 20º Migi Nagare Gaeshi Tsuki
 

KATA 31 KIHON