Aikidojo Zaragoza

Gokyu (5º kyu)

TACHIWAZA.

  • KATATEDORI TAI NO HENKO NAGARE Y KINO NAGARE

  • KATATEDORI IKKYO-NIKYO OMOTE URA

  • AIHANMI KATATEDORI IKKYO-NIKYO-IRIMINAGE

SUWARIWAZA.

  • RYOTEDORI KOKYUHO

BUKIWAZA

  • 1º-2º Y 3º SUBURI KEN

  • 1º-2º-3º-4º Y 5º SUBURI JO