Takemusu Aikidojo Zaragoza.

Gokyu (5º kyu)

TACHIWAZA.

  • MAE UKEMI
  • USHIRO UKEMI
  • TAISABAKI 3 FORMAS
  • KATATEDORI TAI NO HENKO KIHON
  • MOROTEDORI KOKYU HO
  • KATATEDORI      TAI NO HENKO  NAGARE Y KINO NAGARE
  • KATATEDORI      IKKYO-NIKYO OMOTE  URA
  • AIHANMI KATATEDORI        IKKYO-NIKYO-IRIMINAGE

SUWARIWAZA.

  • RYOTEDORI        KOKYU HO

BUKIWAZA:

KEN
 

KEN – NO KAMAE

 

1. Ichi no suburi

 2. Ni no suburi
 3. San no suburi

 

JO
 

JO -NO KAMAE

 

1. Choku Tsuki

 2. Kaeshi Tsuki
 3. Ushiro Tsuki
 4. Tsuki Gedan-gaeshi
 5. Tsuki Jodan-gaeshi Uchi