Takemusu Aikidojo Zaragoza.

Programas Taijutsu-Bukiwaza