Aikidojo Zaragoza

Los números

Los números

1 ichi

2 ni

3 san

4 shi (yon)

5 (go)

6 roku

7 shichi 

8 hachi

9 kyu

10 ju

11 juichi

13 jusan

20 niju

30 sanju

31 sanjuichi

100 hyaku

1 000 sen

10 000 ichi man

 

Deja un comentario